Χερσόνησος Ακάμα: 

Χλωρίδα
Πανίδα
Οικότοποι
Τοπία και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου Natura 2000 - Χερσόνησος Ακάμα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με Δικαιούχο φορέα το Τμήμα Περιβάλλοντος και με Φορείς υλοποίησης το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών. 

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου - Τμήμα Πάφου. 

Ο Φωτογραφικός Διαγωνισμός έχει θέμα: 

«Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα» 

Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν ως θέμα τα είδη χλωρίδας, πανίδας αλλά και οικοτόπων που απαντώνται στη Χερσόνησο Ακάμα, τα διαφορετικά τοπία/οικοσυστήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των παραδοσιακών αρχιτεκτονικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή (πχ δόμες, στιάθκια, καμίνια, λιθόστρωτα, ξερολιθιές, πηγάδια, πηγές). 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός και απευθύνεται σε κάτοικους της Κύπρου. Δεν μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής και πρόσωπα που συνδέονται με τα μέλη της επιτροπής άμεσα επαγγελματικά ή με συγγένεια 1ου η 2ου βαθμού. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 

 1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει τη συμμετοχή του το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής που είναι η Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.
 2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μόνο με μια συμμετοχή (1 φάκελο).
 3. Οι συμμετοχές θα παραδίδονται στο Κιβώτιο προσφορών στον τρίτο (3o) όροφο στα Κεντρικά γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία μέχρι τη Δευτέρα 31.10.2022 στις 14:00, ή θα αποστέλλονται στη διεύθυνση «Τμήμα Περιβάλλοντος 1498 Λευκωσία» με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, να παραληφθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής συμμετοχής. Στη δεύτερη περίπτωση, στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα της συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται το εξής: «Προς Αρχείο: Ο παρών φάκελος να μην ανοιχθεί αλλά να τοποθετηθεί στο Κιβώτιο Προσφορών»
 4. Δε λαμβάνονται υπόψη και δε θεωρούνται εκπρόθεσμες συμμετοχές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 1. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μέχρι 4 έγχρωμες ή/και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ή περίβλημα.
 2. Στον εξωτερικό φάκελο ή περίβλημα κάθε συμμετοχής πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

-  H λέξη «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ» με κεφαλαία γράμματα

    -  Ο τίτλος του Διαγωνισμού

-  Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών

-  Τα στοιχεία του Παραλήπτη

 1. Γίνονται δεκτές φωτογραφίες που έγιναν με αναλογική μηχανή (θετικό / αρνητικό φιλμ) ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, εφόσον είναι τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 

Οι φωτογραφίες πρέπει να δοθούν: 

 • σε έντυπη μορφή
 • να έχουν μέγεθος Α4 (21Χ30εκ. περίπου)
 • σε φωτογραφικό χαρτί semi mat και
 • χωρίς πλαίσιο ή ηλεκτρονικές υπογραφές.
 1. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να είναι κολλημένες σε οποιουδήποτε είδους χαρτόνι ή άλλο υλικό.
 2. Δε γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες που αλλοιώθηκαν με λογισμικά προγράμματα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και φωτογραφίες στις οποίες κατά τη φωτογράφηση χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα αλλοίωσης της εικόνας.
 3. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας πρέπει να αναγράφονται με στυλό ή εκτυπωμένα σε ετικέτα τα παρακάτω στοιχεία:
  (α) ο τίτλος της φωτογραφίας
  (β) ο αύξων αριθμός της φωτογραφίας σύμφωνα με το Δελτίο Συμμετοχής - Μέρος Α’ (γ) ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός που να είναι ο ίδιος σε όλες τις φωτογραφίες – Μέρος Α’
  (ε) όπου είναι απαραίτητο να σημειώνεται ένα τόξο (↑) που να δηλώνει την άνω πλευρά της φωτογραφίας.
 4. Να δοθεί επίσης ψηφιακός δίσκος (CD ή DVD) ή USB που να περιέχει σε μορφή jpeg όλες τις φωτογραφίες που υποβλήθηκαν στο ίδιο μέγεθος που χρησιμοποιήθηκε για να τυπωθούν. Στο ψηφιακό δίσκο ή USB να αναγράφεται το όνομα του φωτογράφου και ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός και να τοποθετηθεί στον κλειστό φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνιζομένου.
 5. Εναλλακτικά, οι φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο https://bit.ly/3RuzFc3, σε μορφή jpeg, με ελάχιστο μέγεθος αρχείου 2 MB και μέγιστο τα 15MB.
 6. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο συμμετοχής, Μέρος Α ́ και Μέρος Β ́.
  Το Μέρος Β ́ να τοποθετηθεί σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται εξωτερικά μόνο ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός που χρησιμοποιήθηκε στις φωτογραφίες.
  Το Μέρος Α ́, ο φάκελος με το Μέρος Β ́ και οι φωτογραφίες να τοποθετηθούν στον ίδιο φάκελο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 

Το όνομα του φωτογράφου ή άλλα διακριτικά στοιχεία δεν πρέπει να αναγράφονται πουθενά αλλού εκτός από το Δελτίο Συμμετοχής στο Μέρος Β’. 

Στο φάκελο που θα παραδοθεί να τοποθετηθούν:
- οι φωτογραφίες
- το Δελτίο Συμμετοχής Μέρος Α ́
- ο κλειστός φάκελος με εξωτερικά μόνο τον πενταψήφιο κωδικό και εσωτερικά το Mέρος Β ́ του δελτίου συμμετοχής με τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και τον ψηφιακό δίσκο ή usb 

10. Ο φωτογράφος, πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των έργων που θα υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για τα πρόσωπα που ενδεχομένως θα απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκρισή τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Θα δοθούν 3 βραβεία καθώς και 4 ειδικοί έπαινοι (ένας για κάθε κατηγορία). Η απόφαση θα είναι της κριτικής επιτροπής, η οποία θα είναι πενταμελής. Θα την απαρτίζουν 1 εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, 1 εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, 1 εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, και 2 εκπρόσωποι της Φωτογραφικής Εταιρείας του Τμήματος Πάφου, ως ακολούθως: 

1. Αθανασία Μανδουλάκη, Τμήμα Περιβάλλοντος
2. Γιάννης Ιωάννου, Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 3. Πανίκος Παναγίδης, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
4. Ειρήνη Μπουρνού, ΦΕΚ Τμήμα Πάφου
5. Ρένα Αχιλλέως Χαραλάμπους, ΦΕΚ Τμήμα Πάφου 

Πέραν των βραβείων και επαίνων που θα δοθούν, οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν, θα αναρτηθούν σε Έκθεση φωτογραφίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάνωσης Συνεδρίου στην Περιοχή του Ακάμα στις 23-25 Νοεμβρίου 2022. 

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα επιδοθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Η ακριβής ημερομηνία και τόπος θα ανακοινωθούν αργότερα. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία 

Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής ή απώλειας, οι διοργανωτές δε θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη. 

Οι φωτογραφίες δε θα επιστραφούν. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και η ΦΕΚ, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν για τις δραστηριότητες τους όπως πχ σε έντυπα, ιστοσελίδες, εκθέσεις κλπ, αλλά όχι προς πώληση, οποιαδήποτε φωτογραφία που θα υποβληθεί στο διαγωνισμό με την ονομαστική αναφορά του ονόματος του φωτογράφου ως πνευματικού δημιουργού. Πέρα από αυτό, ο φωτογράφος παραμένει ο μόνος νόμιμος κάτοχος της φωτογραφίας διατηρώντας όλα τα πνευματικά δικαιώματα. 

Οι διοργανωτές δικαιούνται να αποκλείσουν οποιαδήποτε φωτογραφία η οποία δε συνάδει με το πνεύμα του διαγωνισμού ή δεν ακολουθεί τους κανονισμούς. 

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι τελεσίδικη. 

Η Δήλωση Συμμετοχής (https://bit.ly/3KPm6Bi) στο φωτογραφικό διαγωνισμό από τους συμμετέχοντες εξυπακούεται και αποδοχή κανονισμών. Η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους όρους θα σημαίνει αποκλεισμό. 

Η αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος

Αθανασία Μανδουλάκη τηλ. 22408996, ηλεκτρ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Μαριλένα Παπασταύρου τηλ. 22408926, ηλεκτρ. ταχ. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Θα απονεμηθούν 3 βραβεία και 4 ειδικοί έπαινοι: 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ – δωροεπιταγή αξίας €600
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ – δωροεπιταγή αξίας €400
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ – δωροεπιταγή αξίας €300 

4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ θα απονεμηθούν για κάθε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες: 

α) Χλωρίδα Χερσονήσου Ακάμα
β) Πανίδα Χερσονήσου Ακάμα
γ) Οικότοποι Χερσονήσου Ακάμα
δ) Τοπία και παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία Χερσονήσου Ακάμα

Πρόσφατα Άρθρα

News (30 Ιαν 2023)

Το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα έχει τη μεγάλη χαρά να σας προσκαλέσει όλους σε ένα ARTIST TALK του Δανού καλλιτέχνη Tore Hallas.  " Fatness as a Queerness – ένας καλλιτέχνης μιλάει...

News (24 Ιαν 2023)

DIALOGUES: Alexandra Rose Howland σε συνομιλία με τον Αχιλλέα Ζαβάλλη, σε συντονισμό Αναστασίας Βαϊτσοπούλου.Σε ένα τοπίο κορεσμένο από εικόνες, πόσο αποτελεσματική είναι η φωτογραφία στη διερεύνηση...

News (23 Ιαν 2023)

Για φωτογράφους και ταξιδευτές που ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία τεκμηρίωσης (documentary) και την ταξιδιωτική φωτογραφία και θέλουν να εμπλουτίσουν το πορτφόλιο τους συμμετέχοντας σε ένα νομαδικό...

News (23 Ιαν 2023)

Το φωτογραφικό εργαστήρι του Μορφωτικού συλλόγου Αίγινας "ο Καποδίστριας" φιλοξενεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 18.30 τον φωτορεπόρτερ και φωτογράφο ντοκουμέντου Άγγελο Μπαράϊ, ο οποίος θα...

Exodus (23 Ιαν 2023)

Τι είναι πραγματικά η «Πίστη» και πως μπορεί να αποδοθεί μέσα από μια έκθεση φωτογραφίας; Βεβαιότητα και πεποίθηση; Συμπάθεια και σεβαστότητα; ή απλώς αποδοχή ενός ισχυρισμού ανθρώπων που ακολουθούν...

Book Reviews (21 Ιαν 2023)

Από τις εκδόσεις Ευρασία κυκλοφορεί το φωτογραφικό λεύκωμα του Βασίλη Κολτούκη, Ημερολόγιο Βουδαπέστης, που συγκροτείται από 43 αναλογικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τραβηγμένες στη Βουδαπέστη πριν...

Exodus (19 Ιαν 2023)

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας σαν Θέατρο Ειλισσός, ο ίδιος χώρος, ανακαινισμένος πρόσφατα, θα φιλοξενήσει την έκθεση φωτογραφίας «άνθρωποι» του Βασίλη Κρητικού aka vaskokri photographer, για δύο...

Exodus (18 Ιαν 2023)

Ο Άλκης Κανελλόπουλος (@alkis.kanellopoulos) μετατρέπει τον ισόγειο τμήμα του χώρου τέχνης Ο σε σκοτεινό θάλαμο. Παρουσιάζει μια σειρά από φωτογραφίες, οι οποίες οι περισσότερες τραβήχτηκαν με...

News (17 Ιαν 2023)

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, 19:00-21:00, θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση (Zoom) της φωτογραφικής δουλειάς των φωτογράφων : Άγγελου Μπαλάτσα, Ασπασίας Μπίντου και του Νίκου Δροσόπουλου,...

Exodus (16 Ιαν 2023)

Η Sofa Bed Gallery σας προσκαλεί στα εγκαίνια του Waterasure / Aftermath of A Lost Love, ενός φωτογραφικού οδηγού αυτοθεραπείας του Marco Castelli! Παρακαλούμε, σημειώστε ότι οι...

Exodus (12 Ιαν 2023)

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου καλωσορίζει το νέο έτος με δύο φωτογραφικές εκθέσεις, που φιλοξενούνται στις αίθουσες τέχνης, στην Δουκός Μποφώρ 20.  Αναλυτικά για...

Exodus (11 Ιαν 2023)

Ένα σύνολο δουλειάς του Σταύρου Παπαγιάννη που αποτελείται από σειρές φωτογραφιών και γλυπτικές εγκαταστάσεις Η έκθεση του Σταύρου Παπαγιάννη με τίτλο “Tomorrow and tomorrow and...