iFocus Photo Gallery με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζει την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στις 19.00 την ατομική έκθεση φωτογραφίας "My Voyage to Serendipity" της Ρούλας Σχίζα σε επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού


Από τότε που ανακάλυψα τη λέξη Serendipity, δεν βρήκα καλύτερο όρο για να περιγράψω τη ζωή μου και τη σχέση μου με τη φωτογραφία. Δυστυχώς, στα ελληνικά, δεν υπάρχει μονολεκτική μετάφραση που να συλλαμβάνει την ουσία της, απαιτώντας μια πιο φραστική περιγραφή ως «ευτυχής συγκυρία» ή μια σημαντική συνάντηση που προκύπτει είτε τυχαία, είτε ενώ επιδιώκουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, περικλείοντας πάντα το στοιχείο έκπληξης. Βλέποντας τον κόσμο μέσα από ένα πρίσμα αισιοδοξίας και αναγνωρίζοντας ότι όλα τα πράγματα είναι αλληλοσυνδεόμενα, όπως πρεσβεύει η θεωρία της συγχρονικότητας του Carl Jung, καταλαβαίνω ότι η ζωή μου -η ζωή γενικά - είναι ένα μωσαϊκό χαρούμενων συμπτώσεων, απρόβλεπτων ανακαλύψεων και στιγμών φώτισης, που με οδηγούν σε ένα μονοπάτι προσωπικής ανάπτυξης ως μέρος ενός μυστηριώδους, ανώτερου σχεδίου. Το ζητούμενο είναι να μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται και να αγκαλιάζει αυτές τις στιγμές, κάτι στο οποίο η φωτογραφία μπορεί να σε μυήσει.

Το "My Voyage to Serendipity", που περιλαμβάνει τις ενότητες "Προσμονή", "Ταξίδι" και "Μικρά Θαύματα", είναι μια βαθιά αφήγηση που υπερβαίνει την ίδια την πράξη της φωτογραφίας. Απ’ τη μια είναι ένα σύνολο φωτογραφικών λήψεων με κοινό παρονομαστή την έκπληξη για την ομορφιά, την απλότητα, και τη φόρμα, που βρίσκουν μια «τυχαία αποφασιστική στιγμή» για να πάρουν υπόσταση, τη στιγμή ακριβώς που δεν περίμενες τίποτα ή που αναζητούσες κάτι εντελώς διαφορετικό. Επιπλέον όμως, τόσο ο φωτογράφος όσο και ο θεατής, προσκαλούνται να αναλογιστούν τα βαθύτερα νοήματα που κρύβονται στο συνηθισμένο, με καταλύτη όλα όσα έχει κανείς στην καρδιά του μαζί με τις εμπειρίες και το πνευματικό του φορτίο. Πολλές από αυτές τις φωτογραφίες αν και παγώνουν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, χορεύουν στη γραμμή μεταξύ του απτού και του φανταστικού, επιτρέποντας στο μυαλό να περιπλανηθεί στο χρόνο και το χώρο, καθοδηγούμενο από τις προσωπικές αναφορές φωτογράφου και θεατή.


3 Voyage to Serendipity


Η φάση της "Προσμονής" (Anticipation) στο My Voyage to Serendipity μπορεί να ευθυγραμμιστεί φιλοσοφικά με την έννοια της «δυνατότητας» που προέρχεται από την Αριστοτελική «Τελολογία». Αυτή η ιδέα περιστρέφεται γύρω από τις πιθανές καταστάσεις ύπαρξης και γίγνεσθαι, που προηγούνται της πραγμάτωσης. Η προσμονή δεν είναι απλώς προσδοκία, είναι μια ανοιχτόμυαλη ετοιμότητα για οτιδήποτε μπορεί να έρθει, μια κατάσταση ανοίγματος στα τυχαία γεγονότα που οδηγούν σε σημαντικές ανακαλύψεις. Όσον αφορά τη φωτογραφία, αυτό θα μπορούσε να γίνει κατανοητό μέσω της έννοιας του Henri Cartier-Bresson για την «αποφασιστική στιγμή», όπου η προσμονή δεν είναι για κάτι συγκεκριμένο, αλλά για την αναγνώριση μιας τέλειας ευθυγράμμισης της εξωτερικής πραγματικότητας και της εσωτερικής ετοιμότητας.


2 Voyage to Serendipity


Το τμήμα "Ταξίδι" (Journey) είναι μια ωδή στη διαρκή διαδικασία της αναζήτησης και της μεταμόρφωσης, συχνά υπογραμμισμένο με αβεβαιότητα και έκπληξη, αλλά πάντα πιο σημαντικό από τον ίδιο τον προορισμό. Στην «Ιθάκη» του Καβάφη αξία έχει το ταξίδι που κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτήν. Κατά τον Douglas Adams πάλι, οι ακούσιοι προορισμοί στους οποίους φτάνουμε μπορεί συχνά να είναι πιο σημαντικοί από τους επιδιωκόμενους, υπογραμμίζοντας την ομορφιά του απροσδόκητου στο φιλοσοφικό ταξίδι της ζωής. "Σπάνια κατέληγα εκεί που ήθελα να πάω, αλλά πάντα κατέληγα εκεί που έπρεπε να είμαι". Οι φωτογραφίες αυτής της ενότητας συμβολίζουν χιλιόμετρα μιας συνεχιζόμενης αναζήτησης, όπου το ταξίδι - γεμάτο με απροσδόκητες στροφές, συναντήσεις και συνειδητοποιήσεις - γίνεται ο απόλυτος δρόμος προς την αυτοανακάλυψη και την κατανόηση.


01 Voyage to Serendipity

Τα Μικρά Θαύματα, το τρίτο μέρος, αναγνωρίζουν τις στιγμές δέους και βαθιάς ομορφιάς που χαρακτηρίζουν την ύπαρξή μας, όπου το αιώνιο αγγίζει το εφήμερο. Αυτές είναι οι στιγμές των τυχαίων συνδέσεων που συλλαμβάνει η φωτογραφία – φέτες αιωνιότητας παγωμένες στο χρόνο, που χρησιμεύουν ως γέφυρα μεταξύ του εγκόσμιου και του θεϊκού. Οι φωτογραφίες είναι οπτικές ερμηνείες αυτών των φευγαλέων θαυμάτων, συμπυκνώνοντας τις συγχρονικότητες που περιέγραψε ο Carl Jung, όπου η εσωτερική και η εξωτερική πραγματικότητα συγκλίνουν σε σημαντικές συμπτώσεις. Κάθε εικόνα στέκεται ως απόδειξη αρχικά του θαύματος της όρασης κι έπειτα της τέχνης της παρατήρησης και της εκτίμησης των μικρών θαυμάτων που εμπλουτίζουν το μωσαϊκό της ζωής μας, υπενθυμίζοντάς μας τη διασύνδεση όλων των πραγμάτων και τις κρυφές ενορχηστρώσεις του αόρατου χεριού που καθοδηγεί το σύμπαν.


My Voyage to Serendipity (Manifest-English)

Ever since the word Serendipity crossed my path, I've found no better term to encapsulate my life and my bond with photography. Sadly, in Greek, there's no single word that captures its essence, requiring a more phrasal description as a "fortunate coincidence" or a significant encounter that comes about either by accident or when in pursuit of something altogether different, always with an element of surprise. Viewing the world through the lens of optimism and seeing how everything is interconnected, I'm drawn to Carl Jung's theory of synchronicity. I've come to understand that my life, life in general, is a mosaic of joyous coincidences, unforeseen discoveries, and moments of enlightenment, all leading me down a path of personal growth, as part of a mysterious, divine blueprint. The ultimate goal is to learn to perceive and embrace these moments, something that photography can teach you.

My Voyage to Serendipity encompassing “Anticipation”, “Journey”, and “Little Wonders”, is a profound narrative that transcends the act of photography itself. On the one hand, there is a set of photographic shots incorporating the surprise for beauty, simplicity, and form, which find a "random decisive moment" to take shape, just when you were expecting nothing or looking for something completely different. In addition, both the photographer and the viewer are invited to reflect on the deeper meanings hidden in the ordinary, catalyzing everything one has in one's heart along with one's experiences and spiritual load. Many of these photographs, although freeze a specific reality, dance in the line between the tangible and the imaginary, allowing the mind to wander through time and space, guided by the personal references of the photographer and viewer.

The “Anticipation” section in My Voyage to Serendipity can be philosophically aligned with the concept of "potentiality" derived from Aristotelian "Teleology". This idea revolves around the potential states of being and becoming, that precede actualization. Anticipation is not merely expectation; it is an open-minded readiness for whatever may come, a state of openness to the serendipitous events that lead to meaningful discoveries or change. In terms of photography, this could be understood through Henri Cartier-Bresson's notion of "the decisive moment," where the anticipation is not for something specific but for the recognition of a perfect alignment of external reality and internal readiness.

The "Journey" section is an ode to the constant process of quest and transformation, often underscored with uncertainty and surprise, but always more important than the destination itself. Cavafy's "Ithaca" is worth the journey we make to reach it. According to Douglas Adams, the unintended destinations we reach can often be more important than those intended, underscoring the beauty of the unexpected in life's philosophical journey. "I rarely ended up where I wanted to go, but I always ended up where I needed to be." The photographs in this section symbolize miles of an ongoing quest, where the journey – filled with unexpected turns, encounters, and realizations – becomes the ultimate road to self-discovery and understanding.

“Little Wonders”, the third section, acknowledges the moments of awe and profound beauty that punctuate our existence, where the eternal touches the temporal. These are the moments of random connections that photography captures, slices of eternity frozen in time, serving as a bridge between the mundane and the divine. The photographs are visual interpretations of these fleeting miracles, encapsulating the synchronicities that Carl Jung described, where inner and outer reality converge in meaningful coincidences. Each image stands as a testament first to the miracle of sight and then to the art of noticing and appreciating the little wonders that enrich the mosaic of our lives, reminding us of the interconnectedness of all things and the hidden orchestrations of the unseen hand guiding the universe.


Roula Schiza event iFocus


Info

My Voyage to Serendipity 

iFocus Photo Gallery

Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13, εντός στοάς “Όπερα” τηλ. 210-3647088

Εγκαίνια Παρασκευή 19 Απριλίου στις 19.00

Διάρκεια 19-28 Απριλίου 2024

Ωράριο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 18.30 - 21.00

Τετάρτη - Παρασκευή 13.00 - 18.30

Σάββατο - Κυριακή 18.30 - 21.00

Πρόσφατα Άρθρα

Εκθέσεις Φωτογραφίας (21 Μάι 2024)

Πόσες ιστορίες χωρούν σε ένα μουσείο; Πόσες ιστορίες δημιουργούν, συνθέτουν ένα μουσείο και το οδηγούν σε μια επόμενη σελίδα; Έργα τέχνης, μεγάλες και μικρές συλλογές, μεγάλα σύνολα δωρεών ή...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (21 Μάι 2024)

Ο επιμελητής Κώστας Πράπογλου παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Susan Daboll στον χώρο της γκαλερί του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού στην Αθήνα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αμερική,...

Book Reviews (13 Μάι 2024)

Αθήνα – L'Aquila. Μια συζήτηση για το βίωμα δύο πόλεων, μέσα από την περιπατητική εμπειρία, το βλέμμα στραμμένο στο αίσθημα της οικειότητας και την επαναδιαπραγμάτευση με τα ίχνη της...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (09 Μάι 2024)

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), φιλοξενεί τη φωτογραφική έκθεση του μέλους της, Σοφοκλή Καλυκάκη, με τίτλο "Απομεινάρια Οραμάτων", στην Αίθουσα Τέχνης, στον ημιώροφο της Δουκός...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (09 Μάι 2024)

Ο Φωτογραφικός Σύλλογος Ανδριανούπολης και το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης σας προσκαλούν στα εγκαίνια μιας ξεχωριστής Ομαδικής Έκθεσης Φωτογραφίας, με τίτλο: «ΡΟΔΟΠΗ: Μια οροσειρά...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (09 Μάι 2024)

 Η FokiaNou Art Space παρουσιάζει την διατομική έκθεση "Fluidity" με έργα της Μαρίας Μπουρμπού και του Διονύσιου Παππά. Οι δύο καλλιτέχνες διατρέχουν απρόσκοπτα τα πεδία της πραγματικότητας...

News (09 Μάι 2024)

Αποτελεί χαρά και τιμή για τους διοργανωτές η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς διαγωνισμού Portrait World και μάλιστα του μεγάλου νικητή, των νικητών των επιμέρους κατηγοριών και...

News (26 Απρ 2024)

 Η Nikon είναι στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κατάκτηση βραβείων σε τέσσερις κατηγορίες στα φετινά TIPA World Awards. Η πιο πρόσφατη φωτογραφική μηχανή mirrorless της...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (24 Απρ 2024)

Μία ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας παρουσιάζεται στον χώρο της «Stereosis» στη Θεσσαλονίκη. Η ελληνογαλλίδα φωτογράφος Άρτεμις Πυρπύλη, μακριά από την κλασική έκθεση στο...

Book Reviews (23 Απρ 2024)

Το Photometria International Photography Festival είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Photometria ΦΩΤΟBOOK 2024. 
Τα επιλεγμένα βιβλία θα παρουσιαστούν στο...

Book Reviews (23 Απρ 2024)

Την Τετάρτη 24 Απριλίου, στις 20:30 η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι εκδόσεις της Εστίας, διοργανώνουν παρουσίαση του βιβλίου του  Άρι Γεωργίου, με τίτλο «Εντός εκτός και επί τα...

Εκθέσεις Φωτογραφίας (23 Απρ 2024)

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, στην Gallery Della Rounick θα εγκαινιαστεί η έκθεση με τίτλο "Common (?) People", μία συνάντηση γλυπτικής και φωτογραφίας, με φόντο το γυμνό ανθρώπινο σώμα. Η Ισμήνη...